وبلاگ نامرتب 3 ستونه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وبلاگ نامرتب 3 ستونه

وبلاگ نامرتب 3 ستونه

ضریب همبستگی

تحلیل همبستگی در پژوهش

تحلیل همبستگی در پژوهش شاخص های رابطه متفاوت و زیادی برای توصیف روابط بین متغیرها با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. یک شاخص رابطه، عددی است که مقدار آن نشانگر قدرت رابطه متغیرهاست. یکی از…
Read More
روش حداقل مربعات

روش حداقل مربعات در رگرسیون خطی

روش حداقل مربعات در رگرسیون خطی در مطالعاتی که از داده های جفتی به عنوان متغیرهای مستقل و وابسته استفاده می کنیم یکی از آسان ترین راه ها برای مشاهده نوع رابطه دو متغیر استفاده از نمودار پراکنش(scatterplot) است. در…
Read More
تحلیل باقیمانده ها در رگرسیون

تجزیه و تحلیل باقیماندها در رگرسیون خطی

تجزیه و تحلیل باقیماندها در رگرسیون خطی رگرسیون خطی تکنیکی آماری است که به وسیله آن تحلیلگر به معادله خط مستقیمی دسترسی پیدا می کند که به بهترین وجه ارتباط خطی بین متغیر وابسته و متغیر(های) مستقل را بیان می…
Read More
رگرسیون خطی

تحلیل رگرسیون خطی

تحلیل رگرسیون خطی رگرسیون خطی یک تکنیک آماری است که برای پیش بینی مقدار یک متغیر وابسته بر اساس مقدار متغیر(های) مستقل استفاده می شود. مدل‌های رگرسیون خطی نسبتاً ساده هستند و یک فرمول ریاضی با تفسیر آسان ارائه می‌دهند…
Read More
مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازی معادلات ساختاری مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) مجموعه‌ای از تکنیک‌های آماری است که برای اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل روابط متغیرهای مشاهده‌شده و پنهان استفاده می‌شود. مشابه تحلیل های رگرسیونی اما قدرتمندتر از آن، روابط علی خطی بین متغیرها…
Read More

چندک ها در آمار: چارک، دهک و صدک

چارک، دهک و صدک ها در آمار در محاسبه شاخص های گرایش به مرکز، از آنجایی که میانه تحت تأثیر مقادیر شدید یا پرت در توزیع قرار نمی گیرد، گاهی اوقات به میانگین ترجیح داده می شود.  میانه یک تخمین‌گر…
Read More

معیارهای گرایش مرکزی در آمار

معیارهای گرایش مرکزی چیستند؟ اندازه یا معیارهای گرایش مرکزی خلاصه توصیفی یک مجموعه از داده هاست، که مرکز توزیع داده ها را نشان می دهند. روش های مختلفی برای اندازه گیری گرایش مرکزی مجموعه ای از داده ها وجود دارد.…
Read More

آزمون فرضیه آماری چیست؟

آزمون فرضیه آماری چیست؟ فرضیه چیست؟ فرضیه یک حدس علمی در مورد چیزی در دنیای اطراف شما است.  باید قابل آزمایش باشد، چه از طریق آزمایش یا مشاهده. مثلاً:  داروی جدیدی که فکر می کنید ممکن است موثر باشد یا…
Read More
معنی داری آمارین

معنی داری آماری، سطح معنی داری، مقدار احتمال، سطح اطمینان

معنی داری آماری، مقدار احتمال(p-value) و سطح اطمینان معنی داری آماری(Statistical Significance) هنگام مطالعه یا انجام تحقیقات، احتمالاً با اصطلاح “معنی داری آماری” روبرو شده اید. معنی‌داری آماری یک اصطلاح است که درک مفهوم آن برای رشته های دانشگاهی یا…
Read More
معرفی کامل انواع متغیر

تعریف متغیر و معرفی کامل انواع متغیر

تعریف متغیر و معرفی کامل انواع متغیر متغیر چیست؟ محققان و آماردانان از متغیرها برای توصیف و اندازه گیری موارد، مکان ها، افراد یا ایده هایی که در حال مطالعه هستند، استفاده می کنند. متغیر(variable) یک مشخصه یا ویژگی قابل…
Read More
فهرست